دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

از فوايد تنبيه اثر فورى آن برروى فرد است. کودکى را در نظر آوريد که در خانه يا مدرسه شرارت مىکند، مزاحم ديگران است، سروصدا به راه انداخته و براى ديگران صدمه آفريده است با لجبازىهاى خود در خانه آتشافروز کرده و براى ديگران رنج مىآفريند.
شايد شور و آشوبى که او به پا کرده اجازه نمىدهد که کودک بخود آيد و دست از عمل ناروايش بردارد. در چنين صورتى يک سيلى يا يک ضربه مىتواند محيطى را ساکت و آرام کند. جلوى آشوب و آتش افروزىهاى او را بگيرد. و مجالى براى مربى پديدآورد که بتواند اوضاع را سروسامان دهد و يا حرف خود را بزند. ) البته بايد ديد آيا چنين شيوهاى درست و بمورد است يا نه(.
تضعيف رفتار
تنبيه در مواردى مىتواند نقش ضعيف کنندهاى را براى رفتار کودک ايفا کند. چه بسيارند تمنياتى که در افراد وجود دارند و ترس از تنبيه و مجازات نمىگذارد که کودک آن عمل را انجام دهد و يا چنين ترسى سبب مىشود که او آن خواسته را به عقب اندازد و يا در اجراى آن کمى سست و سهلتر عمل کند.
رعايت اين امر سبب مىشود که کودک تدريجاً نسبت به آن رفتار بىاعتنا شده و آن چنان نباشد که خواسته دل را آزادانه و بىپروا برآورده سازد. براين اساس تنبيه گاهى مىتواند رفتار را تعديل کرده و زمانى حتى ريشه رفتار ناروائى را در درون بخشکاند.
ايجاد بيدارى
تنبيه گاهى آدمى را بخود آورده و بيدار مىکند، به عبارت ديگر عامل هشداردهنده و بيدارى آفرين است. ممکن است کودک در لحظه تنبيه عمل مربيه را غيرعادلانه و ناروا بداند ولى پس از آن، مخصوصاً بهنگامى که لحظاتى تنها باشد بخود ايد و دريابد که عملش مطبوع و مناسب نبوده و هشيار گردد.
اين امر بويژه در موقعى رخ خواهد داد که والدين و مربيان در حين تنبيه عمل ناروايش را به رخ او کشيده و تفهيمش کنند که چرا او را تنبيه مىکنند. و يا عواقب سوء و ناميمون عمل او را گوشزد کرده و به او تفهيم نمايند که در صورت تداوم ارتکاب چه عوارض سوئى متوجه او مىشود.
تشديد رفتار
اين هم فايده ديگر تنبيه است که مىتواند عامل تحريک کودک براى انجام رفتارى با شدّت و رغبت بيشترى باشد. بعنوان مثال مىگوئيم:
کودکى در حد معينى وقتگذارى کرده و به درس و مشق و مطالعهاش مىپردازد. نمره مطلوب را نمىآورد. تذکّرات والدين و مربيان د اصلاحش مؤثر واقع نشده و سرانجام تنبيه مىشود. اين تنبيه در حقيقت او را به اين انديشه وامىدارد که کار و تلاش او براى دستيابى به چنان مقصد کافى نبوده و بايد فعاليت بيشترى را از خود بروز دهد. براين اساس تنبيه براى او نقش محرکى را ايفا کرده که او عمل و کار خود را بيشتر و فعاليت خود را تشديد کند.

وقتی رفتار فرزند و یا همسر شما به نظر شما نامطلوب است با خیر خواهی به او تذکر می‌دهید و رفتار درست را یادآوری می کنید ولی آن رفتار ادامه می یابد و شما بارها و بارها همان حرف را یادآوری می کنید و کار به بحث و جدل می رسد اما تغییری در رفتار دیده نمی شود . شما از این‌که دیگری به حرف های منطقی شما توجه نمی کند به شدت رنجیده خاطر می شوید و به تذکر ، انتقاد و شکایت و گلایه و نصایح فراوان می پردازید و یکدیگر را از نظر روانی فرسوده می کنید ولی نتیجه مثبتی نمی گیرید ، زیرا :

1. هر وقت دیگری را به خاطر یک رفتار منفی سرزنش می کنید در حقیقت فایل منفی ذهن او را فعال‌تر کرده اید و اعتماد به نفس او را کاهش داده اید .

 

شامل 32 صفحه فایل word


خرید آنلاین
نتيجه اي براي جستجوي شما پيدا نشد.